معدن مرمریت تک تک خور

موقعیت: 416 کیلومتری شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

رنگ سنگ: کرم

وزن مخصوص ظاهری: 2،7

مقاومت در حالت خشک: 1350 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

مقاومت در حالت اشباع: 1310 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

میزان جذب آب: 0.68%

تخلخل: ناچیز

مشخصات ماده معدنی:

مرمریت این معدن ، یک نوع سنگ آهک کمی دگرگون شده همراه با تبلور مجدد به رنگ کرم روشن تا کرم مایل به صورتی با زمینه ای یکنواخت و صیقل پذیری و ساب پذیری بسیار عالی می باشد که به علت تبلور مجدد، بایواسپارایت بودن و وجود رگه های مضرس استیلولیتی درخشندگی، شفافیت و زیبایی خاصی دارد.
سختی این سنگ متعادل می باشد (با توجه به نتایج حاصل از آنالیز 3 می باشد.) به طوری که دیسک برش را مستهلک نمی نماید و در برابر دیسک خرد نمی شود.
وزن مخصوص این سنگ با توجه به پوکی و توپربودن آن 2،7 می باشد و با توجه به بالا بودن و مناسب بودن وزن مخصوص ذکرشده از لحاظ جلاپذیری مطلوب است.
پایین بودن میزان سیلیس (باتوجه به آنالیز XRF) سنگ های این ذخیره در قسمت نهایی موثر خواهد بود زیرا هرقدر سنگ از سختی کمتری برخوردار باشد هزینه کمتری برای پلاک نمودن و صیقل کاری قطعات آن صرف خواهد شد.

بالا